З метою забезпечення високого наукового рівня та якості статей, що публікуються в Європейському журналі психоаналізу , всі матеріали, які надходять до редакції, проходять обов’язкове рецензування.

Правила рецензування матеріалів наукових статей:

1. Рукописи наукових статей проходять первинний контроль на відповідність всім формальним вимогам до тематики, наукового профілю, змісту, структури, обсягу та порядку оформлення і відповідності вимогам. У випадку невідповідності формальним вимогам, матеріали статей повертаються авторам на доопрацювання з метою приведення їх у відповідність вимогам до подання.

2. Для всіх надісланих матеріалів визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакцією журналу.

3. В разі якщо стаття не відповідає тематиці журналу та/або допустимому відсотку унікальності тексту, автора повідомляють про неможливість її публікації, а рукопис статті направляється на доопрацювання автору.

4. Після первинного розгляду рукопису статті Редакційною колегією та перевірки щодо плагіату, рукопис направляється на рецензування.

5. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає рецензента. Рецензент обирається або зі складу членів редакційної колегії, або за необхідності залучається зовні.

6. В Журналі застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування (Double-Blind Peer Review):

 • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
 • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

7. За результатами експертного оцінювання наукової статті рецензент може:

 • рекомендувати статтю до опублікування без доопрацювання;
 • рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням зауважень та побажань рецензента;
 • рекомендувати статтю до опублікування тільки після докорінного доопрацювання з врахуванням зауважень;
 • не рекомендувати статтю до опублікування.

8. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:

 • звертати особливу увагу на актуальність та значущість піднятої в статті наукової проблеми, на відповідність статті тематиці журналу;
 • охарактеризувати послідовність, логічність та рівень володіння мовою при викладенні матеріалу статті;
 • оцінити відповідність змісту рукопису та обраних підходів до дослідження назві статті та поставленим цілям і завданням;
 • оцінити обґрунтованість висновків за результатами дослідження та ступінь їхньої наукової новизни;
 • оцінити теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень;
 • оцінити достовірність, актуальність та надійність використаних даних та джерел інформації;
 • визначити коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків, якість візуалізації результатів дослідження;
 • оцінити дотриманням авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела;
 • відмічати в рецензії переваги і недоліки, виявлені в рукописі статті, надати авторові рекомендації щодо поліпшення, поглиблення дослідження з даної тематики або розкриття нових аспектів розглянутої наукової проблеми.

9. Наукові статті можуть направлятись на повторне рецензування після їхнього докорінного доопрацювання, проведеного за рекомендацією рецензента.

10. Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію електронною поштою.

11. В разі відмови від виправлення зауважень рецензента, стаття не допускається до публікації.

12. Рукописи статей, прийнятих до публікації, автору не повертаються.