Вимоги щодо оформлення наукових статей

Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями (Introduction);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор (Analysis of recent researches and publications);
 • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття (Previously unsettled problem constituent);
 • формулювання мети статті (Main purpose of the article);
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Results and discussions);
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом (Conclusions and further researches directions);
 • список літератури, що повинен включати не менше 10 джерел (References).

Технічні вимоги:

 • Обсяг статті – до 20 сторінок.
 • параметри сторінки: всі поля — 2 см.;
 • формат аркушу — A4;
 • параметри шрифту: розмір — 14, тип шрифту – Time New Roman;
 • міжстроковий інтервал -1,5, абзацний відступ -1 см.
 • Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12.